Blog, debatni večeri, raziskave, knjiga…

Elaborat (plan, načrt) projekta

Elaborat projekta je končni dokument faze priprave projekta. S potrditvijo elaborata nadrejeni v združbi potrdijo mejnike projekta, način izvedbe, proračun projekta, razmerja med udeleženci in njihove vloge, itd. Formalna potrditev se običajno izvede na predstavitvenem sestanku.

Ob proučevanju tuje literature sem dobil občutek, da je elaborat projekta (Hauc ga imenuje »zagonski«, ker fazo priprave imenuje »zagon«) nekakšen slovenski »izum«, saj nisem nikjer našel primerljivega dokumenta. Podoben občutek sem imel tudi pri opredelitvi faz projekta, kjer avtorji večino govorijo o planiranju projekta (in ne o pripravi), »start-up« fazo, ki jo mi razumemo kot pripravo ali zagon, pa omenja le nekaj avtorjev, pa še ti vanjo vključujejo različne naloge in vsebine. Večino avtorjev najprej opredeli faze projekta, nakar posebej opredeli področja projektnega managementa, pri čemer ne navede, kaj naj bi se opredelilo v fazi priprave.

Vsebina elaborata po različnih avtorjih

Elaborat (plan, načrt) projektaViri: Burke (2010), Turner (2009), Meredith & Mantel (2009), Wysocki (2009)

Vsebino elaborata sem okvirno prikazal že v prispevku, v katerem sem opredelil pripravo projekta. V zgornji tabeli pa predstavljam vsebine, ki jih priporočajo nekateri poznani avtorji. Osebno v elaborat najpogosteje vključujem naslednja poglavja:

 1. Uvod – povzetek naročila z namenom, obsegom in omejitvami
 2. Podrobnejša specifikacija proizvodov projekta – včasih je opredelitev proizvodov, ki jih naročnik posreduje v naročilu nepopolna, zato projektni manager v sodelovanju z naročnikom razjasni dileme in dopolni specifikacijo (ki jo naročnik potrdi s podpisom); občasno so potrebne tudi dodatne analiza in študije;
 3. Plani projekta – taktika izvedbe, WBS, terminski plan, plan virov, plan stroškov, plan obvladovanja tveganj, (opcijsko pa tudi plani kontrole, nabave, zagotavljanja kakovosti, …)
 4. Organizacija projekta – organizacijska struktura, organigram udeležencev projekta, opredelitev vlog, management dokumentacije in informiranja, poslovnik projekta.

Ob pisanju bloga in poglobljenem proučevanju literature sem seveda prišel do novih spoznanj in idej, zato bom v prihodnje razmislil, da v elaborat vključim tudi posamezne vsebine, ki sem jih prikazal v priloženi tabeli.

V združbi, kjer se izvaja veliko projektov, je seveda priporočljivo izdelati organizacijski predpis s področja managementa projektov, kjer je navedeno, katere vsebine je potrebno opredeliti, kdo je odgovoren za posamezne vsebine (predstavniki oddelkov, člani ožjega tima) in kdo sploh sodeluje pri pripravi elaborata. Da bi olajšali pripravo in potrjevanje elaborata, je smiselno izdelati obrazec, mogoče tudi s kakšnimi primeri vsebin…

Previous

Poslovnik projekta – pravila (so)delovanja tima

Next

Priprava projekta – trajanje in sodelujoči

2 Comments

 1. Milan

  Pozdravljeni!
  Potrbujem elaborat za najetje kredita in me zanima koko se to napiše?

  Hvala

  • Milan, na takole vprašanje je zelo težko odgovoriti v nekaj stavkih, saj je na blogu temu namenjeno kakih 30 prispevkov, delno pa se na to tematiko nanašajo tudi prispevki o snovanju projekta. Predlagam, da si vzameš čas in malce več prebereš o snovanju in pripravi projekta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén