V prejšnjih prispevkih smo pisali o tem, da zagovorniki agilnih pristopov priporočajo, da so agilni timi majhni, da so med delom locirani v skupnem prostoru, najboljša komunikacija pa je pogovor ob tabli. Za primere obsežnejših projektov pa priporočajo, da se projekt izvaja v večjem številu (majhnih) timov, kar je sicer podobno običajni organizaciji večjih projektov. Zelo pomembna razlika pa je v tem (vsaj kolikor smo uspeli razumeti priporočila stroke), da naj bi pri agilnem pristopu ljudje 100% delali le pri enem projektu, kar pa je v naši projektni praksi žal bolj izjema, kot pravilo. Večina projektov je organizirana matrično, pri čemer ljudje istočasno delajo v več timih (več-projektno okolje), timi pa so več-disciplinarni (sodelujejo ljudje iz različnih strok, časovno pa so različni strokovnjaki različno obremenjeni). Ker so oddelki locirani na različnih lokacijah (lahko v objektu, lahko v enem kraju, lahko po celem svetu), se združbe vse bolj poslužujejo različnih medijev za komuniciranje na daljavo, namesto da bi izgubljali čas in denar za potovanja. Ne smemo pa zanemarjati niti komuniciranja z naročnikom in podizvajalci.

Kadar člani tima niso locirani skupaj, govorimo o virtualnem timu in delu (sodelovanju) na daljavo. Komuniciranje je delno osiromašeno (razlaga), a moderna orodja za video komuniciranje zagotavljajo dokaj zadovoljivo sodelovanje. Pri proučevanju literature smo našli kopico priporočil za uspešno delovanje virtualnega tima. Čeprav ljudje delajo na daljavo, je priporočljivo, da se na začetku projekta srečajo v živo, da se med seboj bolje spoznajo. Uvodni sestanek (ang. kick-off meeting) izkoristimo tudi za pogovor o problemih (in dobrih praksah) v predhodnih virtualnih timih, na podlagi česar tim skupaj doreče pravila komuniciranja, določijo pa se tudi enotna orodja za sodelovanje na daljavo.

Priporočljivo je, da se uvodni sestanek nadaljuje z izgradnjo tima (ang. team building). Vsekakor priporočamo, da vodja tima opravi tudi individualne pogovore s člani tima – o njihovih vrlinah, slabostih, (de)motivatorjih, ter o tem, kaj jim pomeni projekt (izziv, priložnost za razvoj ali dodatno delo).

Virtualni tim in sodelovanje na daljavo

Med samo izvedbo je potrebno skrbeti za redno komunikacijo. Pri virtualnih timih se še bolj kot sicer priporoča izvedba kratih dnevnih sestankov (ang. daily Scrum), nekateri avtorji pa priporočajo tudi »virtualne kave« (pitje kave na daljavo ob pogovoru, ki ni vezan na delo), pa tedensko proslavitev uspehov tima (zaključevanje težjih nalog ali tistih nalog, ki so bile zelo dobro izvedene v zadnjem tednu). Redno komuniciranje, poleg strokovnih usklajevanj in debat, tudi dviguje pripadnost timu in projektu. Poleg osebnega komuniciranja pa ne smemo pozabiti na obvladovanje dokumentacije!

Moramo pa opozoriti tudi na različne oblike virtualnih timov, ki vplivajo na razmerja in naloge managerja projekta. Ena oblika so partnerski projekti, kjer manager le koordinira delo timov (pri čemer večine ljudi ne vodi (ang. leadership), prisotnega je manj timskega dela, razmerja pa so dorečena s pogodbami). Druga oblika ne vključuje pogodbenih odnosov, vsi člani tima pa so interni sodelavci (lahko tudi iz sestrskih / hčerinskih podjetij), kar pomeni, da manager tudi vodi (motivira) ljudi, več pa je tudi (med)timskega sodelovanja (ustvarjalne delavnice in soodvisne / skupne aktivnosti na daljavo). Tretja oblika je kombinacije prej navedenih. Razlika je tudi v tem, ali imamo dislociran tim (z vodjem na lokaciji) ali posameznike (ang. freelancer), ali delajo v službi ali od doma, itd. O tem več v knjigi…

Lewisov model med-kulturnega komuniciranja

In če še malo dodatno zakompliciramo situacijo, ne smemo pozabiti na mednarodne virtualne time, ki so pogosti v partnerskih projektih, če ima podjetje hčerinske / sestrske podjetja na različnih kontinentih, pa tudi če iz drugega kontinenta prihaja naročnik ali kak podizvajalec. Poleg težave z različnimi časovnimi conami, velikokrat naletimo na druge kulture, kjer imajo različne stile komuniciranja (če se omejimo le na ta pokazatelj med-kulturnih razlik). Najbolj poznan je Lewisov model, v katerem je opredelil tri ključne kulture (glej sliko), države pa razporedil kot tipične za en stil ali med te. Seveda je za dobro sodelovanje potrebno poznati čim več značilnih dejavnikov kulture (znana je npr. Hofstedejeva teorija dimenzij kulture). Za uspešno komuniciranje se je treba zavedati značilnosti kultur, pri čemer pa ni zadosti le prilagoditi stila pogovora – ne smemo niti dopustiti, da nas sogovornikov način moti in nas spravlja ob živce, ker potem manj pogosto komuniciramo oz. pogovore (pre)hitro zaključimo. Nekateri celo na ljudi, ki ne komunicirajo »kot bi morali«, gledajo z viška in z njimi ne želijo sodelovati.

Naj omenimo še težavo z znanjem angleščine, slabšo izgovorjavo (kot posledica sinhroniziranih filmov) in naglase (Indija). Včasih je v teh primerih boljša komunikacija preko e-pošte, še boje pa je uporaba video konference, kjer se slišimo in vidimo, za boljše razumevanje pa še kaj napišemo ali narišemo na tablo.