O motiviranju članov tima sem sicer pisal že v dveh prispevkih (1)/(2), a spodaj prikazana členitev angleške besede »motivate« avtorja Vijaya K. Verme se mi je zdela zelo zanimiva, da sem se odločil, da jo objavljam tudi na blogu. Prispevek pa sem naslovil kar po naslovu slike iz avtorjeve knjige – Motivational Techniques in a Nutshell.

Če podrobneje pogledamo navedene dejavnike, vidimo, da dejansko prikazuje najpomembnejše dejavnike vodenja ljudi. Večino dejavnikov sem že obravnaval v predhodnih prispevkih, tokrat bi omenil le dva – »tolerance« in »empower«.

Pomembni dejavniki motiviranja po Vermi Vir: Verma, 1995

Mogoče se je kdo vprašal, kako tolerantnost do napak spodbuja ustvarjalnost? Če negativno odreagiramo na slabe novice, jih podrejeni začnejo skrivati pred nami. Samostojno reševanje problemov pa je lahko zamudno (zamuda projekta!), stresno, rešitev pa mogoče ne najbolj kakovostna. Slabe novice je potrebno sporočiti čim prej, da se v reševanje vključi več kompetentnih ljudi! In ustvarjalnost? Z vsako napako se lahko nekaj novega naučimo, pri reševanju pa iščemo boljše rešitve, pa tudi postopke in sistemske rešitve, ki bi preprečevale podobne napake v prihodnosti.

Pojem empower sem obrazložil z »zagotovitvijo pristojnosti pri delegiranju nalog«, zlasti za sprejemanje odločitev in izvajanje. Pojem se je razvil v devetdesetih letih 20.stoletja, v Sloveniji pa se je uveljavil prevod »opolnomočenje«. Gre v bistvu za prenos pristojnosti odločanja na nižje ravni, s čemer sodelavci pridobijo več moči in samostojnosti, ki jim pomagata, da postanejo bolj zainteresirani in notranje motivirani za delo (Mastrangelo/Čimžar). Gre torej za to, da člane tima spodbujamo k samostojnemu odločanju, seveda v okviru predhodno opredeljenih omejitev.